foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim! „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś.” John Lubbock

Szkoła Podstawowa Nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. M. Skłodowskiej  - Curie 16

08 - 300 Sokołów Podlaski

tel.  025-781-64-24

fax  025-781-64-24

tel. kom.  +48 605 358 588

sp6@sokolowpodl.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło

ŚWIETLICA SZKOLNA

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 0730 - 1630 w dni pracy szkoły.
 2. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/prawnych opiekunów lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.
 3. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

- zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- organizowanie gier i zabaw ruchowych,

- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

- stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

- współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” w terminie do 05. 09  każdego roku szkolnego.
 3. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, ogólna charakterystyka dziecka, informacje pomagające zidentyfikować osoby upoważnione przez rodziców/prawnych opiekunów do odbierania dziecka ze świetlicy).
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne, sportowo-rekreacyjne, muzyczne, teatralne, oraz inne zgodnie z potrzebami. Dzieci mają również czas na zabawy własne.
 5. Integralną częścią świetlicy szkolnej jest stołówka szkolna.
 6. Warunkiem zapisania dziecka na obiady szkolne jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka na obiady szkolne”
 7. Posiłki wydawane są w godzinach 1120-1135 ; 1220-1235 ; 1320-1335
 8. Opłaty dokonywane są do 15-go dnia każdego miesiąca do kierownika świetlicy.

2022 Copyright Szkoła Podstawowa Nr 6 Rights Reserved